Huisarts van der Flier

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

  

De content op de site van Huisartsenpraktijk Van der Flier (VAN DER FLIER) is slechts bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van uw arts vervangen.Bedenk bij het lezen dat uw gezondheidssituatie anders kan zijn dan in de teksten wordt beschreven. De informatie is niet bedoeld als vervanging van een consult of behandeling bij een rijksgediplomeerd behandelaar (zoals een huisarts, tandarts of psycholoog), maar is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg bij lichamelijke klachten altijd eerst een (huis)arts voor een persoonlijk advies.

  

VAN DER FLIER spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin VAN DER FLIER als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan VAN DER FLIER niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. VAN DER FLIER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content, of het zonder deskundig advies zelfstandig wijzigen of beëindigen van de bij u ingezette behandeling.

De website van VAN DER FLIER bevat de mogelijkheid om zowel door VAN DER FLIER ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. VAN DER FLIER geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. VAN DER FLIER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

 

De VAN DER FLIER-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van VAN DER FLIER liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van VAN DER FLIER. VAN DER FLIER is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. VAN DER FLIER geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

  

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. VAN DER FLIER aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedband-leverancier. VAN DER FLIER vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van VAN DER FLIER en VAN DER FLIER geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van VAN DER FLIER. Tevens is VAN DER FLIER niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van VAN DER FLIER die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is VAN DER FLIER in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

 

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: